Một trên tám triệu

Mình đã quá quen một mình nên chẳng còn thấy sợ. Nhưng mình khóc rất nhiều vì mình lại nhầm người rồi.

Tám triệu dân trên thành phố này, bao giờ mình mới gặp tri kỷ?

Mà nếu gặp liệu mình có dám tin lần nữa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s